Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-108. Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & Θερμοδυναμική

Πρόγραμμα πειραμάτων

Tα δέκα πειράματα του εργαστηρίου εκτελούνται από 9 ομάδες καθεμία από τις οποίες αποτελείται από δύο συνήθως φοιτητές. Το πείραμα το οποίο εκτελεί η κάθε ομάδα κατά τις 10 εβδομάδες που διαρκεί το εργαστήριο δίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Εβδομάδα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ομάδα Πείραμα
1 0 1 23 4 5 6 7 8 9
2 0 2 34 5 6 7 8 9 10
3 0 3 45 6 7 8 9 1 2
4 0 4 56 7 8 9 1 2 3
5 0 5 67 8 9 1 2 3 4
6 0 6 78 9 1 2 3 4 5
7 0 7 89 1 2 3 4 5 6
8 0 8 91 2 3 4 5 6 7
9 0 9 102 3 4 5 6 7 8
Επαναληπτικό Εργαστήριο: 11 Δεκεμβρίου 2018

Περιγραφή πειραμάτων

  1. Απλές Μετρήσεις και Σφάλματα
  2. Απλό και Φυσικό Εκκρεμές
  3. Μελέτη Ελεύθερης πτώσης
  4. Απλή Κυκλική Κίνηση
  5. Ροπή Αδράνειας Στερεού Σώματος
  6. Ταχύτητα και Επιτάχυνση
  7. Περιοδική Κίνηση
  8. Ηλεκτρικό Ισοδύναμο της Θερμότητας και Μέτρηση Θερμικής Αγωγιμότητας Μετάλλων
  9. Θερμιδομετρία και Θερμοστοιχεία
  10. Μέτρηση του ιξώδους ρευστών