Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-108. Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & Θερμοδυναμική

Μέθοδος Αξιολόγησης

Οι κανονισμοί για την βαθμολογία του μαθήματος αναφέρονται στον νέο οδηγό σπουδών και δίνονται και παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα:

  1. 50% του βαθμού προέρχεται από τις αναφορές (Α1) και το 10% (Α2) από την προφορική ή γραπτή εξέταση στο μάθημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όπως καθορίζει ο διδάσκων (βαθμός Α=Α1+Α2).
  2. Ο μέσος βαθμός από όλες τις αναφορές (Α1) υπολογίζεται από όλες πλην της χειρότερης.
  3. 40% του βαθμού προέρχεται από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. (βαθμός Β)
  4. Αν ένας φοιτητής έχει βαθμό Α (=Α1+Α2)<5 δεν μπορεί να λάβει μέρος στις γραπτές εξετάσεις. Πρέπει να δηλώσει εκ νέου το μάθημα σε μελλοντικό εξάμηνο και να το επαναλάβει πλήρως εκτελώντας και πάλι όλα τα πειράματα.
  5. Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ένα από το μαθήματα πρέπει να έχει αξιολογηθεί με βαθμό ανώτερο ή ίσο του 5 σε κάθε επιμέρους κομμάτι, δηλαδή Α (=Α1+Α2)>=5 και Β>=5. Αυτό αντιστοιχεί σε προβιβάσιμο βαθμό στην αξιολόγηση εργασιών και προετοιμασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (Α), και στην τελική θεωρητική γραπτή εξέταση (Β).
  6. Ο διδάσκων παραδίνει κατάσταση βαθμολογίας στην Γραμματεία στην οποία φαίνονται μαζί με τον τελικό βαθμό και οι τρεις επιμέρους βαθμοί Α, Β και τελικός.
  7. Αν ένας φοιτητής έχει Α>=5 αλλά Β<5 οφείλει να δηλώσει το μάθημα εκ νέου σε μελλοντικό εξάμηνο (εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου ή Ιουνίου) οπότε και θα εξεταστεί μόνο στην τελική γραπτή εξέταση διατηρώντας τον βαθμό (Α) που είχε από την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.