Κίνηση Σε Μία Διάσταση

Το παραπάνω java applet παρουσιάζει την σχέση ανάμεσα στη μετατόπιση, ταχύτητα,και επιτάχυνση για την μονοδιάστατη κίνηση

πράσινη καμπύλη Μπλέ καμπύλη κόκκινη καμπύλη
Μεττόπιση Ταχύτητα επιτάχυνση
x v=dx/dt a=dv/dt

 

  1. Μετακινήστε το ποντίκι στο παράθυρο του applet.
  2. Κάνε κλικ και σύρετε το ποντίκι μέσα στο παράθυρο.
  3. Μπορείτε να αλλάξετε την επιτάχυνση a μορφοποιώντας την καμπύλη της.
  4. Πιέστε το start και παρατήρηστε την κίνηση μίας σφαίρας.

Αυτό το java applet παρουσιάζει μονοδιάστατη κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο το οποίο σχηματίζει γνωνία "q" με το ορίζοντο επίπεδο.

Κάτω καμπύλη Πάνω καμπύλη
Μετατόπιση της σφάιρας σαν συνάρτηση του χρόνου Ταχύτητα της σφάιρας σαν συνάρτηση του χρόνου
x = (1/2)*a*t^2
όπου a=g*sin(q)
v = a*t
  1. Επιλέξετε με αριστερό κλικ την πάνω άκρη του κεκλιμένου επιπέδου, το οποίο φαίνεται στο αριστερό μέρος του παραθύρου, και κρατώντας του πιεσμένο αλλάξτε την κλίση του.
  2. Η γραφική παράσταση της ταχύτητας της σφαίρας σαν συνάρτηση του χρόνου παρουσιάζεται στην επάνω καμπύλη ενώ το διαστήμα της μετατόπισης σαν συνάρτηση του χρόνου παρουσιάζεται στην κάτω καμπύλη.